Ακίνητα προς Εκμετάλλευση / Rental Properties

Η Clear Hands Building Services, με πολυετή εμπειρία στην διαχείριση πολυκατοικιών, επεκτείνει την δραστηριότητα στην διαχείριση κατοικιών ή διαμερισμάτων. Σας παρέχουμε έτσι την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε για λογαριασμό σας το ακίνητο, που για λογούς απόστασης, έλλειψης χρόνου ή γνώσεων δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε αποτελεσματικά.
 • Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας.
 • Διασφαλίζουμε τα συμφέροντα σας.
 • Παρακολουθούμε τα έξοδα και αποστέλλουμε κατάσταση σε εσάς.
Συγκεκριμένα
 • Αναλαμβάνουμε την οικονομική και τεχνική διαχείριση των ακινήτων σας.
 • Αναλαμβάνουμε την νομική διευθέτηση τους.
 • Αναλαμβάνουμε την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας σας δια παντός κινδύνου.
 • Αναλαμβάνουμε μέσα από ένα ξεκάθαρο συμφωνητικό, να διεκπεραιώσουμε τις υποθέσεις και να παρακολουθούμε την καλή χρήση της ακίνητης περιουσία σας με διαφάνεια και αξιοπιστία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σας αποδεσμεύσουμε από περιττές ενέργειες και από κάθε διαδικασία, απαλλάσσοντας σας από ένα μεγάλο βάρος και τυχόν απρόβλεπτες περιπέτειες. Η φιλοσοφία μας είναι να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και αξιόπιστα την περιουσία σας προασπίζοντας το συμφέρον σας και εξασφαλίζοντας την ηρεμία σας.

Οι Υπηρεσίες μας

1. Εύρεση αξιόλογου και κατάλληλου ενοικιαστή. Συνεργαζόμενοι με τα γνωστότερα μεσιτικά γραφεία.

2. Κατάθεση (δήλωση) του συμφωνητικού μίσθωσης στην εφορία έγκαιρα.

3. Επισκέψεις στο ακίνητο και επικοινωνία με τον διαχειριστή του κτιρίου.

4. Το προσωπικό της clear hands αναλάβει να παρακολουθεί τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού, κοινοχρήστων, εφορία, κ.α. καθώς ελέγχει και φροντίζει για την τακτική πληρωμή όλων των λογαριασμών του ακινήτου σας.

5. Προγραμματισμός συντήρησης του ακινήτου, επισκευές έκτακτων ζημιών και ανάλυση της αναγκαιότητας αυτών.

6. Σας εκπροσωπούμε στην παραλαβή αλλά και στην παράδοση του ακινήτου και σε όποια άλλη συνεννόηση ή διαφωνία υπαρχή με τον ενοικιαστή.

7. Μετά την λήξη του συμβολαίου ενοικίασης κάνουμε έλεγχο του ακινήτου σας για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν ζημιές και μετά επιστρέφουμε στον ενοικιαστή την εγγύηση και παίρνουμε τα κλειδιά.

8. Έγγραφη ανάλυση σε εξαμηνιαία βάση η συντομότερα αν το επιθυμητέ των εσόδων – εξόδων του ακινήτου και την αποστέλλουμε σε εσάς.

9. Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλές για τυχών αλλαγές ή βελτιώσεις προκειμένου το ακίνητο σας να μην χάνει την εμπορική του αξία.


Το γραφείο μας , έχει την δυνατότητα να παρέχει μερική ή και ολοκληρωμένη κάλυψη από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, με στόχο να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του. Επίσης υπάρχουν έτοιμα πακέτα υπηρεσιών τα οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης θα σας βοηθήσει και θα σας κατευθύνει στην επιλογή σας.Property Management

Clear Hands Building Services, with years of experience in managing apartment buildings, has now expanded its range of services to managing houses or individual apartments. In this way, we provide you with the opportunity of allowing us to manage your property, which you are not able to watch over efficiently due to distance, lack of time or know-how.
 • We take care of and protect your property.
 • We look after your best interests.
 • We oversee the expenses and send you a detailed statement.
In particular:
 • We undertake the financial and technical management of your property.
 • We undertake its legal supervision.
 • We undertake the insurance – protection of your property against any danger.
 • By means of a clear-cut agreement, we undertake the administration and supervision of your property with clarity and trustworthiness. As a result, we free you from unnecessary actions and from any procedures, relieving you of a great burden and any potential unforeseen hazards. Our philosophy is to manage your property in the best way possible, reliably, protecting your best interests and assuring your peace of mind.

Our Services

For the rental of your property:

1. Finding a suitable and dependable tenant, if your property is to be rented.

2. Timely delivery of the leasing agreement to the taxation office.

3. Visits to your property and communication with the building supervisor.

4. The staff of Clear Hands monitors all the utility bills (electricity, water, corporate fees, taxation, etc.) and maintains the regular payment of all your property’s expenses.

5. Programmed maintenance of your property, repairs of unforeseen damages, and an assessment of the necessity of these repairs.

6. We represent you when the tenant moves into or leaves the property, and in any other discussion or disagreement with the tenant.

7. At the end of the leasing agreement, we inspect your property and make sure that there are no damages; wethen return the security balance to the tenant and retrieve the keys.

8. We will send you a detailed biannual analysis, or more frequently if you wish, of the income and expenses of your property.

9. Moreover, we advise you of possible changes or improvements that can be made so that your property does not lose its commercial value.


Our office has the capacity to provide partial or total coverage of the aforementioned services, with the aim to offer the best possible result to the owner of each property, according to his needs or demands. Additionally, there are prepared package services which we can adapt to your needs.

Do not hesitate to contact us, and our expert staff will assist and guide you with your selection.